Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Regulamin

Konkurs o Nagrodę im. Edwarda Porębowicza za przekład literacki z języka katalońskiego jest konkursem otwartym i skierowanym do młodych tłumaczy. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z regulaminem Konkursu oraz przesłać zgłoszenie.

Zasady przeprowadzenia III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Edwarda Porębowicza

 

 1. Wybrany do celów konkursowych tekst można otrzymać po przesłaniu zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz adres e-mail tłumacza przez formularz konkursowy lub na adres pracowniastudiowkatalonskich@gmail.com.
 2. Przekład wybranego do celów konkursowych utworu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres pracowniastudiowkatalonskich@gmail.com, podając w treści listu imię i nazwisko autora przekładu, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.
 3. Termin nadsyłania przekładów w III Edycji Konkursu upływa 31 lipca 2021 r.
 4. Ogłoszenie wyników III Edycji Konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r., a wręczenie Nagrody odbędzie się w Krakowie w podanym wcześniej do publicznej wiadomości terminie.

Informacje ogólne

 

 1. Nagroda im. Edwarda Porębowicza za przekład literacki z języka katalońskiego (dalej Nagroda) przyznawana jest za tłumaczenie utworu wybranego do celów konkursowych przez Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu o Nagrodę (dalej Konkurs) jest Pracownia Studiów Katalońskich w Krakowie będąca grupą badawczą działającą przy Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Patronami konkursu są Instytut Ramona Llulla (Barcelona) oraz Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ (Kraków). Współorganizatorem jest Centrum Studiów Katalońskich przy UAM (Poznań).
 3. Nagrodę w Konkursie stanowi nagroda pieniężna w wysokości ustalanej corocznie przez Organizatora. Fundatorem Nagrody jest Centrum Studiów Katalońskich przy UAM (Poznań).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w danym roku bądź do przyznania Nagrody ex aequo (w takim wypadku kwota Nagrody zostanie podzielona między zwycięzców).
 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie debiutanci, tj. tłumacze, którzy nie posiadają w swoim dorobku indywidualnych publikacji przekładów literackich opatrzonych numerem ISBN. Zapis nie dotyczy publikacji pojedynczych tekstów w czasopismach, zbiorach i antologiach oraz publikacji internetowych.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie przekładu na język polski całości utworu wybranego do celów konkursowych przez Organizatora.
 7. Tłumacze biorący udział w Konkursie nie mogą wykorzystywać wybranych do celów konkursowych utworów w celach innym niż udział w Konkursie. Wykorzystanie utworów w innych celach wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich do utworu.
 8. Przesłanie tłumaczenia wybranego do celów konkursowych utworu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
 9. Nadesłane na Konkurs przekłady oceniane będą przez członków jury danej edycji Nagrody powołanych przez Organizatora Konkursu.
 10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Nagrody nastąpi w Krakowie w terminie podanym z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości przez Organizatora Konkursu. Zwycięzca zostanie wcześniej powiadomiony o otrzymaniu Nagrody telefonicznie lub drogą mailową.
 11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych włącznie w celu realizacji zadań związanych z Konkursem jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl  lub pod numerem telefonu 12 663 12 25.
 12. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednak brak zgody na przekazanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo w Konkursie.
 13. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów konkursowych.
 14. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wykreślenie z listy uczestników w Konkursie. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail pracowniastudiowkatalonskich@gmail.com lub stawiając się osobiście w siedzibie Instytutu Filologii Romańskiej UJ, al. A. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków, pokój nr 219.
 15. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.