Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Pracowni Studiów Katalońskich

§ 1

Pracownia Studiów Katalońskich, zwana dalej „Pracownią”, jest jednostką organizacyjną Instytutu Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UJ.

§ 2

  1. Zadaniem Pracowni jest koordynacja współpracy Instytutu Filologii Romańskiej z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w Katalonii oraz w tzw. Krajach Katalońskich, tj. Walencji, Andorze, Katalonii Północnej, Alguerze oraz na Balearach, a także z instytucjami rządowymi.
  2. Pracownia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) prowadzenie prac badawczych w zakresie literatury, języka, kultury i historii Katalonii oraz krajów i regionów należących do tzw. Krajów Katalońskich;

2) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami, o których mowa w ust. 1;

3) prowadzenie działalności dydaktycznej oraz organizowanie zajęć pozaprogramowych, w szczególności warsztatów, kursów itp., skierowanych do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentów szkół wyższych a także otwartych na szerszą publiczność;

4) organizowanie seminariów, konferencji naukowych, szkół letnich i warsztatów, pracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń kulturalnych i innych inicjatyw w zakresie wskazanym w pkt 1, wspieranie udziału badaczy związanych z działalnością Pracowni w ww. inicjatywach;

5) rozpowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat Katalonii i tzw. Krajów Katalońskich m.in. poprzez budowanie aktywnego naukowo i społecznie środowiska skupionego wokół tej problematyki;

6) przygotowywanie i wydawanie lub współudział w wydawaniu różnorodnych publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat Katalonii i tzw. Krajów Katalońskich.

§ 3

  1. Kierownikiem Pracowni  może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UJ, dla którego Uniwersytet Jagielloński stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  2. Kierownika Pracowni powołuje Rektor UJ na wniosek Dziekana Wydziału Filologicznego UJ zaopiniowany przez Radę Instytutu Filologii Romańskiej.
  3. Kadencja Kierownika Pracowni trwa 4 lata. Kadencja rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia ostatniego roku danej kadencji władz Uniwersytetu.
  4. Pierwsza kadencja Kierownika Pracowni rozpoczyna się z chwilą powołania i upływa 31 sierpnia 2020 r.

§ 4

  1. Działalność Pracowni finansowana jest z budżetu Instytutu Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UJ.
  2. Działalność Pracowni może być finansowana ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności z:

1) grantów pozyskiwanych od grantodawców polskich, katalońskich i unijnych;

2) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Pracowni;

3) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

4) innych źródeł związanych z działalnością Pracowni.

§ 5

  1. Mienie Pracowni stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest zarządzane zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.
  2. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Pracowni będą zarządzane zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.